Internesider
Granskingen som er foretatt etter ulykken på Byford Dolphin resulterte i en rapport framlagt 21.mai. Granskingsgruppen bestod av sju personer hentet fra Statoil, Dolphin og Esso, med Kristian Korsbø fra Statoil som granskingsleder. Rapporten beskriver en rekke forhold som både hver for seg og sammen avdekker mangelfulle rutiner og prosedyrer og sviktende kvalitetskontroll.

- Riggen er ikke optimal for den type komplett-eringsoppgaver som var aktuell på Sigynfeltet.

- Mangelfull kvalifisering av riggen for den aktuelle type kompletteringsoppgave

- HAZOP (identifisering og beskrivelse av risikofylte arbeidsoperasjoner) ikke fulgt opp

- Mangelfulle prosedyrer og prosedyrebrudd

- Mangelfull kompetanse, opplæring, erfaring og holdning

- Mangelfull arbeidstillatelse, SJA og pre-jobbmøter

- HMS-tiltak nedprioritert

- Mangelfull kvalitetskontroll

- Mangelfull risiko- og barriereforståelse

- Mangelfull orden og renhold

- Mangelfull kommunikasjon


Om ledelsen av virksomheten sier rapporten:

- Mangelfull planlegging, prioritering og koordinering

- Mangelfull involvering av operativt personell

- HMS-tiltak nedprioritert

- Mangelfull kvalitetskontroll

- Mangelfull risiko- og barriere-forståelse


Når det gjelder beredskapsmessige forhold av betydning har granskingsgruppen dette å si:

"Beredskapsorganisasjonen om bord og støtteapparatet på land fungerte på en meget tilfredsstillende måte. Oppfølging av de involverte i etterkant av ulykken ble meget godt gjennomført."


Gruppen peker på tiltak som må gjennomføres:

"Kortsiktige tiltak:

- Ledere på alle nivåer må styrke kvaliteten på periodisk revisjon og følge opp sine organisasjoner, både på land og sokkel, med hensyn til HMS-engasjement, involvering, standardisering, kontroll og oppfølging.

Langsiktige tiltak:

- Iverksette tiltak som sikrer full oppmerksomhet ved utførelse av rutine-oppgaver

- Vurdere godheten av system for disponering av rigger. Kompenserende tiltak bør synliggjøres bedre dersom rigg ikke er optimal for aktuell arbeidsoppgave.


Fordeling av skyld?

Sitat: "For å oppnå effektiv riggutnyttelse, ble Byford Dolphin valgt til å utføre jobben med å bore og komplettere 3 undervanns produksjonsbrønner. Riggen var godt egnet for boreoppdrag, men er ikke en optimal rigg for denne type kompletteringsoppgaver som skulle utføres på Sigyn. Dette har medført at det måtte utføres flere kritiske arbeidsoppgaver på denne riggen enn på en rigg som er bedre tilpasset for denne type operasjon.

Samtykkesøknad ble godkjent av OD den 30.10.2001."

 

Her er altså både Statoil, Esso og Dolphin på den ene siden og Oljedirektoratet på den andre, enig om å la Byford Dolphin utføre operasjonene selv om riggen ikke er en optimal rigg for denne type arbeidsoperasjoner.


Videre sier gruppen:

"Det var hektisk aktivitet på plattformen før kompletteringsfasen. Dette skyldes blant annet at vesentlige endringer i kompletteringskonseptet ble implementert kort tid før kompletteringsfasen ble iverksatt. Utstyr til kompletterings-operasjonen kom sent om bord i forhold til fremskyndet kompletteringsplan.

Det kan se ut til at samspillet mellom Statoils prosjektpersonell på land og offshore ikke fungerte godt nok da operasjonene på riggen gikk hurtigere enn planleggingen på land. Dette førte til at operasjoner ble gjennomført uten tilstrekkelig tid til planlegging og forberedelse.

Tiltak som fremkom i HAZOP-utarbeidelsen ble ikke brukt og fulgt opp av Statoil og Dolphin i planlegging, forberedelser og gjennomføring av operasjonen. HAZOP’en ble utarbeidet den 06.03 og tiltaksliste for kommentarer ble sendt fra Statoil til Dolphin først den 12.04 (fem dager før ulykken, reds. kommentar). Plattformsjef utarbeidet kommentarer til tiltakene og videresendte kommentarene den 13.04 til egen organisasjon om bord og på land og til Statoil boreleder om bord.


Arbeidsoperasjonen med forberedelser og installering av HXT startet den 14.04. Oppfølgingen av HAZOP var mangelfull fra både Statoil og Dolphin prosjekt- og plattformledelse. Det førte blant annet til at foreslåtte tiltak om ekstra bemanning, for bedre å kunne koordinere arbeidsoppgavene, ikke ble gjennomført."


Om Essos ansvar skriver granskingsgruppen:

"Sigyn prosjektet er organisert slik at Statoil har overtatt operatørens oppgaver i fasene boring og komplettering samt produksjon. Avtalen er nedfelt i kontrakt som beskriver ansvars- og oppgavefordeling. Esso har etablert en verifikasjonsplan for å sjekke ut en del utvalgte aktiviteter i prosjektet kombinert med regelmessige møter."


"Prosjekt- og operasjonsledelse

Etter at granskingsgruppen har foretatt flere samtaler med Statoils og Dolphins operative ledelse i dette prosjektet, både på sokkel og på land, har inntrykket av et passivt og mangelfullt HMS lederskap festet seg. Det virker som om fremdrift har fått prioritet framfor sikker drift. Kommentarer som: det var sikkert mitt ansvar, det skulle vel jeg ha gjort, det har jeg ikke gjort noe med, dersom vær og arbeidsmengde tillater, beskriver dette.

Det er avdekket at det var noe uklar rollefordeling mellom Statoil boreleder og Dolphin boresjef i styring av den praktiske gjennomføring av HXT operasjonen.(horisontalt ventiltre). Statoils representant hadde 3 ulike jobber, selskapsrepreesentant på Petro Jarl I, involvert i Volve-prosjektet, og assisterende boreleder på Byford Dolphin i halv stilling. Ca en uke før hendelsen gikk han over til dagskift som boreleder.

Selv om prosjektledelsen på land har virdert Statoil boereleders arbeidsmengde til å være akseptabel, stiller granskingsgruppen spørsmål ved arbeidsmengden og om det har vært tid nok til god involvering i planlegging og forberedelse."

Spørsmålet som ble stilt tidligere i artikkelen i forbindelse med Statoils evaluering av forholdene om bord på riggen, kan gjerne gjentas: Det er uten tvil betimelig å spørre Statoil hvordan selskapet kan gi Byford Dolphin denne evalueringen ved utgangen av mars, for så, etter kort tid, si opp  på grunn av forholdene om bord?

Hvis en i tillegg legger til uttalelsene fra granskingsgruppen når det gjelder ansvar og ansvarsfordeling, virker det om mulig enda mer merkelig å skyve skylden over på Dolphin. For, kontraktoppsigelse må vel kunne tolkes som straff påført den ansvarlige?

At ansatte og tillitsvalgte stiller spørsmål om Dolphin nå er syndebukken, er kanskje ikke så rart? At de samme menneskene fortviler over å bli sittende arbeidsledige i den situasjonen riggmarkedet nå er i, er vel også fullt forståelig`?

 

Oljedirektoratet: «HMS-hensyn har ikke blitt vektlagt tydelig nok gjennom ledelse og arbeidsutførelse, verken hos Dolphin eller Statoil»